Chung cư Kim Lũ - Thiết kế căn hộ, Sơ đồ mặt bằng!
Mua căn hộ: 090 622 6607 Tư vấn pháp lý: 0983 430 443

Chung cư Kim Lũ Căn 77.16m2

Căn số 12 và 30

 

Chung cư Kim Lũ Căn 77.16m2

Chung cư Kim Lũ Căn 77.16m2

Chung cư Kim Lũ Căn 68.34m2

 Căn số 06, 18, 24, 36

Chung cư Kim Lũ Căn 68.34m2

Chung cư Kim Lũ Căn 68.34m2

Chung cư Kim Lũ Căn 68.34m2

Chung cư Kim Lũ Căn 68.34m2

Chung cư Kim Lũ Căn 62.95m2

Căn số 08, 16, 26, 34 

Chung cư Kim Lũ Căn 62.95m2

Chung cư Kim Lũ Căn 62.95m2

Chung cư Kim Lũ Căn 62.95m2

Chung cư Kim Lũ Căn 62.95m2

Chung cư Kim Lũ căn 59.85m2

Căn số 02, 04, 20, 22

 

Chung cư Kim Lũ căn 59.85m2

Chung cư Kim Lũ Căn 59.85m2

Chung cư Kim Lũ Căn 59.85m2

Chung cư Kim Lũ Căn 59.85m2

 

Chung cư Kim Lũ Căn 45.05m2

Các căn số 10, 14, 28, 32

 

Chung cư Kim Lũ căn 45.05m2

Chung cư Kim Lũ căn 45.05m2

Chung cư Kim Lũ căn 45.05m2

Chung cư Kim Lũ căn 45.05m2